Tato pravidla závazně upravují podmínky mikrosoutěží pořádaných na profilu „Olympia MB“, které probíhají na Facebookové adrese a instagramovém profilu (dále jen „soutěž“ nebo „soutěže“).

I.    Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatel soutěže: CPI Shopping MB, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 24831409 (dále jen “Pořadatel“).
 

II.    Termín a místo konání soutěže

1.    Soutěž probíhá v termínu uvedeném v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena. 
2.    Soutěž probíhá na území České republiky. 
 

III.    Účastníci soutěže

1.    Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby s trvalým pobytem a adresou doručování na území České republiky, které se v době konání jednotlivých kol přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem, souhlasí s těmito pravidly a budou je dodržovat (dále také „účastníci“ nebo “soutěžící“). Osoby mladší 18 let musí mít k účasti v soutěži souhlas svého zákonného zástupce. 

2.    Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinný příslušníci a osoby blízké pořadateli soutěže, organizátorovy a osoby blízké pořadateli soutěže, organizátorovi a agenturám, které se jakkoli posílí na realizace této soutěže. 

3.    Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Účastník může být vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry. 


IV.    Účast v soutěži

1.    Soutěžní příspěvky se vkládají ve formě komentářů pod příspěvkem s informací o soutěži. 

2.    Soutěž bude probíhat vždy v termínu uvedeném v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena. 
3.    Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel.
4.    Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární výrazy nebo příspěvky, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu, ke kterým je stránka provozována. 

5.    Účastník odesláním příspěvku do soutěže prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník je povinen pořadateli kdykoli na jeho vyžádání toto prokázat. 

6.    Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje pořadateli a organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho část bez omezení zveřejnil, užíval všemi způsoby bez časového a územního omezení.

7.    Soutěžící se nemůže jedné soutěže účastnit opakovaně ani s jinou facebookovou identitou. 


V.    Mechanika soutěží a určení výherců

Výherci jednotlivých soutěží se určují dle principů dané soutěže uvedených v tomto článku. Zvolený princip soutěže bude vždy uveden v příspěvku, který, je soutěž vyhlášena, a to s případným upřesněním (v případě rozporu příspěvku s pravidly, má přednost úprava uvedená v příspěvku).

1.    Princip 1: V soutěži vyhrává prvních X správných odpovědí. Počet správných výherních odpovědí bude vždy specifikován v soutěžním příspěvku. Rozhodující je čas zobrazení správci profilu. 

2.    Princip 2: Vyhrává soutěžící, jehož vybere odborná porota na základě stanovených kritérií v daném příspěvku 

3.    Princip 3: Vyhrává odpověď, která do termínu uvedeného v soutěžním příspěvku získává největší počet „likes“. Rozhoduje počet „likes“. Rozhoduje počet „likes“, které se zobrazí správci v čase po skončení soutěže. Pokud není stanoveno jinak, je soutěž ukončena 23:59 rozhodného dne. 

4.    Princip 4: Vyhrávají ti soutěžící, kteří budou vybrání losem. Počet výherců bude vždy specifikován v konkrétním soutěžním příspěvku. 
 

VI.    Výhry

1.    Konkrétní výhry jsou uvedeny v příspěvku, kterým je soutěž by hlášena. 
2.     Soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze 1 výhru. 
3.     Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžní otázkou a budou vyzváni, aby organizátorovi zasílali nejpozději do 7 dnů prostřednictvím facebookové/instagramové soukromé zprávy své jméno, email a telefon, aby se s nimi mohl organizátor dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká. 

5.    Předáním výhry výherci jsou splněny závazky pořadatele a organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Za kvalitu cen odpovídají dodavatelé, kteří vyřizují případné reklamace. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek či pravidel soutěže. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení pravidel či podmínek soutěže. V případě, že výherce nedodá kontaktní údaje, výhra propadá pořadateli.

6.    Pořadatel a organizátor nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly, a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora, než je uvedena v těchto pravidlech. 

7.    Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná. 


VII.    Závěrečná ustanovení

1.    Pořadatel je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž i bez uvedení důvodu zrušit, odložit i přerušit. To vše, bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo by výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok. Pořadatel a organizátor jsou oprávněni kontrolovat splnění podmínek pro účast v soutěži a získání výhry, a po soutěžících požadovat jejich doložení. O jakýkoliv stížnostech nebo námitkách či jakýkoliv záležitostech souvisejících se soutěží bude rozhodovat pořadatel, a to bez dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Jeho rozhodnutí je konečné. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher. 

2.    Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. nebudou například k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, popřípadě bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají pořadateli a pořadatel má právo je použít pro jiné účely dle vlastního uvážení.

3.    Přihlášením do soutěže potvrzují soutěžící, že se seznámili s informacemi o zpracování jejich osobních údajů organizátorem v souvislosti s touto soutěží.  Organizátor, jakožto správce, bude identifikační osobní údaje soutěžícího (uvedené na profilu soutěžícího v sociální síti) společně se soutěžním příspěvkem soutěžícího zpracovávat o dobu trvání soutěže pro účely vyhodnocení soutěže a v případě výherce bude Organizátor navíc zpracovávat kontaktní údaje výherce pro účely předání výhry, a to po dobu2 měsíců po ukončení soutěže. Právním titulem zpracování uvedených osobních údajů je plnění smlouvy (tedy umožnění účasti v soutěži).

4.    Veškeré další informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách: https://cpipg.com/en/data-protection-policy. Jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů soutěžících nebo využití práv soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo na opravu a výmaz osobních údajů, atd.) je možné kontaktováním písemně na emailové adrese info@olympia-mb.cz

V Mladé Boleslavi, 28.7.2022